top of page

Contracte

Reunits en aquest espai de paper, ni que sigui virtualment, d'una banda el seu autor (d'ara endavant l'autor) i, de l'altra, el lector que voluntàriament hi ha clavat la mirada (d'ara endavant el lector), i reconeixent-se mútuament prou capacitat intel·lectual i cognitiva per capir assossegadament el contingut d'aquest contracte, ambdues parts acorden establir els següents pactes d'obligat compliment:

[if !supportLists]1. [endif]L'autor es compromet a redactar els relats amb erudició continguda i assequible, fent ús d'un vocabulari adequat i precís, i d'alló més enriquidor, però sense floritures.

[if !supportLists]2. [endif]L'autor posarà al servei del lector tots els recursos literaris que la seva capacitat li permeti, per mantenir-lo amatent a l'evolució de la narració, aconseguir la seva complicitat i, en la mesura que sigui possible, procurar-li un somriure.

[if !supportLists]3. [endif]Quan ho cregui convenient i necessari, l'autor es reserva el dret d'utilitzar un diccionari, que pot ser fins i tot de sinònims, per trobar a cada moment els mots més escaients i donar així compliment a la clàusula anterior.

[if !supportLists]4. [endif]L'autor es compromet a acabar les narracions sigui com sigui, abans que el gall canti set vegades, mal que li pesi.

[if !supportLists]5. [endif]El lector es compromet a acabar de llegir el text, excepte que per motius que no venen al cas el trobi avorrit, massa llarg o mancat d’interès. Tanmateix, en aquest supòsit, el lector no tindrà cap dret a reclamar a l'autor que l'indemnitzi pel temps que hagi perdut llegint fins allà on hagi decidit abandonar la lectura.

[if !supportLists]6. [endif]El lector podrà acollir-se al dret de comentar públicament el llibre en els termes que cregui convenient, això sí, sense faltar; perquè si l'autor considera que els comentaris del lector lesionen la seva imatge, o el seu prestigi literari, podrà sentir-se greument ofès en el seu ego, caure en una depressió monumental que l’obligui a recloure’s en ell mateix i, fins i tot, a oblidar-se de pagar els seus deutes. Per tot això, l’autor es pot veure empès a emprendre les accions legals oportunes, o inoportunes, de cares a obtenir la pertinent rectificació del lector que s'hagi atrevit a deixar-lo malament davant de tota l'audiència.

[if !supportLists]7. [endif]El lector resta obligat a difondre aquest llibre set vegades entre els seus convilatans més allegats; si no ho fés, que mal vent se l'emporti. Això ja va passar: un lector no va voler compartir cap relat perquè li feia mandra i, en entrar a una llibreria, va quedar greument lletraferit. En canvi, ens consta que un altre lector, que va actuar assenyadament i va esventar el contingut d’aquest llibre tal com mana aquesta cláusula, l'editorial li va fer obsequi d'un elegant punt de llibre, que li pot arribar a ser molt útil per reprendre la lectura del llibre, en cas que un dia es decideixi a deixar-lo a mig llegir.

[if !supportLists]8. [endif]L’autor pressuposa que el lector és coneixedor que en aquest text hi ha molta fal·làcia, molta tontería com si diguéssim, però que també s'hi diuen mitges veritats i veritats com un temple. A ell, al lector, li correspon d'escatir-ho, separant el gra de la palla, tal com han fet sempre els lectors de pagès, altrament dits pagesos il·lustrats o agricultors.

[if !supportLists]9. [endif]En flagrant contradicció amb allò estipulat a la cláusula 4, l'autor pot plegar d'escriure un relat quan li doni la gana, sense que el lector

  • Flickr - Círculo Negro
  • Instagram - Negro Círculo
  • Facebook - Círculo Negro
Últimes entrades